Luyện thi trung học quốc tế bằng IGCSE, IB & A Level

Các khóa ôn thi

Đồng thời với Gia sư Học thuật, ITG cũng giảng dạy luyện thi IGCSE và IB cho những môn học sau:

  • IGCSE Tiếng Anh ngôn ngữ chính
  • IGCSE Tiếng Anh ngôn ngữ thứ 2
  • IGCSE Văn học Anh
  • IGCSE Toán (Căn bản và Nâng cao)
  • IB Văn học Anh
  • IB Văn học và Ngôn ngữ Anh
  • IB Toán (HL, SL và Nghiên cứu)

Tất cả các khóa luyện thi được chuẩn bị chuyên biệt phù hợp với sức học của từng học sinh. Số lượng học sinh trong mỗi lớp ít (tối đa 6 học sinh trong một lớp) nhằm bảo đảm tốt nhất cho việc tiếp thu bài học.

Thời gian của khóa học sẽ được thông báo sau.